古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

中秋夜洞庭湖对月歌原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年11月29日 12:22:37
中秋夜洞庭湖对月歌原文  

长风霾云莽千里,云气蓬蓬天冒水。
风收云散波乍平,倒转青天作湖底。
初看落日沉波红,素月欲升天敛容。
舟人回首尽东望,吞吐故在冯夷宫。
须臾忽自波心上,镜面横开十余丈。
月光浸水水浸天,一派空明互回荡。
此时骊龙潜最深,目炫不得衔珠吟。
巨鱼无知作腾踔,鳞甲一动千黄金。
人间此境知难必,快意翻从偶然得。
遥闻渔父唱歌来,始觉中秋是今夕。

  中秋夜洞庭湖对月歌拼音解读  

zhǎng fēng mái yún mǎng qiān lǐ ,yún qì péng péng tiān mào shuǐ 。
fēng shōu yún sàn bō zhà píng ,dǎo zhuǎn qīng tiān zuò hú dǐ 。
chū kàn luò rì chén bō hóng ,sù yuè yù shēng tiān liǎn róng 。
zhōu rén huí shǒu jìn dōng wàng ,tūn tǔ gù zài féng yí gōng 。
xū yú hū zì bō xīn shàng ,jìng miàn héng kāi shí yú zhàng 。
yuè guāng jìn shuǐ shuǐ jìn tiān ,yī pài kōng míng hù huí dàng 。
cǐ shí lí lóng qián zuì shēn ,mù xuàn bú dé xián zhū yín 。
jù yú wú zhī zuò téng chuō ,lín jiǎ yī dòng qiān huáng jīn 。
rén jiān cǐ jìng zhī nán bì ,kuài yì fān cóng ǒu rán dé 。
yáo wén yú fù chàng gē lái ,shǐ jiào zhōng qiū shì jīn xī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。