古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

探春慢(衰草愁烟)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 14:48:54
探春慢(衰草愁烟)原文   【探春慢】 予自孩幼从先人宦于古沔,女须因嫁焉。中去复来几二十年,岂惟姊弟之爱,沔之父老儿女子亦莫不予爱也。丙午冬,千岩老人约予过苕霅,岁晚乘涛载雪而下,顾念依依,殆不能去。作此曲别郑次皋、辛克清、姚刚中诸君。 衰草愁烟, 乱鸦送日, 风沙回旋平野。 拂雪金鞭, 欺寒茸帽, 还记章台走台。 谁念漂零久, 漫赢得幽怀难写。 故人清沔相逢, 小窗闲共情话。 长限离多会少, 重访问竹西, 珠泪盈把。 雁碛波平, 渔汀人散, 老去不堪游冶。 无奈苕溪月, 又照我扁舟东下。 甚日归来, 梅花零乱春夜。   探春慢(衰草愁烟)拼音解读   【tàn chūn màn 】 yǔ zì hái yòu cóng xiān rén huàn yú gǔ miǎn ,nǚ xū yīn jià yān 。zhōng qù fù lái jǐ èr shí nián ,qǐ wéi zǐ dì zhī ài ,miǎn zhī fù lǎo ér nǚ zǐ yì mò bú yǔ ài yě 。bǐng wǔ dōng ,qiān yán lǎo rén yuē yǔ guò tiáo zhá ,suì wǎn chéng tāo zǎi xuě ér xià ,gù niàn yī yī ,dài bú néng qù 。zuò cǐ qǔ bié zhèng cì gāo 、xīn kè qīng 、yáo gāng zhōng zhū jun1 。 shuāi cǎo chóu yān , luàn yā sòng rì , fēng shā huí xuán píng yě 。 fú xuě jīn biān , qī hán róng mào , hái jì zhāng tái zǒu tái 。 shuí niàn piāo líng jiǔ , màn yíng dé yōu huái nán xiě 。 gù rén qīng miǎn xiàng féng , xiǎo chuāng xián gòng qíng huà 。 zhǎng xiàn lí duō huì shǎo , zhòng fǎng wèn zhú xī , zhū lèi yíng bǎ 。 yàn qì bō píng , yú tīng rén sàn , lǎo qù bú kān yóu yě 。 wú nài tiáo xī yuè , yòu zhào wǒ biǎn zhōu dōng xià 。 shèn rì guī lái , méi huā líng luàn chūn yè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。