古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

汉宫春(蜡梅)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 12:55:57
汉宫春(蜡梅)原文   红粉苔墙。透新春消息,梅粉先芳。奇葩异卉,汉家宫额涂黄。何人斗巧,运紫檀、翦出蜂房。应为是、中央正色,东君别与清香。
仙姿自称霓裳。更孤标俊格,非雪凌霜。黄昏院落,为谁密解罗囊。银瓶注水,浸数枝、小阁幽窗。春睡起,纤条在手,厌厌宿酒残妆。
  汉宫春(蜡梅)拼音解读   hóng fěn tái qiáng 。tòu xīn chūn xiāo xī ,méi fěn xiān fāng 。qí pā yì huì ,hàn jiā gōng é tú huáng 。hé rén dòu qiǎo ,yùn zǐ tán 、jiǎn chū fēng fáng 。yīng wéi shì 、zhōng yāng zhèng sè ,dōng jun1 bié yǔ qīng xiāng 。
xiān zī zì chēng ní shang 。gèng gū biāo jun4 gé ,fēi xuě líng shuāng 。huáng hūn yuàn luò ,wéi shuí mì jiě luó náng 。yín píng zhù shuǐ ,jìn shù zhī 、xiǎo gé yōu chuāng 。chūn shuì qǐ ,xiān tiáo zài shǒu ,yàn yàn xiǔ jiǔ cán zhuāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。