古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

戏为六绝句原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 11:59:04
戏为六绝句原文   【戏为六绝句】 庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。 今人嗤点流传赋,不绝前贤畏后生。 杨王卢骆当时体,轻薄为文哂未休。 尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。 纵使卢王操翰墨,劣于汉魏近风骚。 龙文虎脊皆君驭,历块过都见尔曹。 才力应难夸数公,凡今谁是出群雄。 或看翡翠兰苕上,未掣鲸鱼碧海中。 不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。 窃攀屈宋宜方驾,恐与齐梁作后尘。 未及前贤更勿疑,递相祖述复先谁。 别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。   戏为六绝句拼音解读   【xì wéi liù jué jù 】 yǔ xìn wén zhāng lǎo gèng chéng ,líng yún jiàn bǐ yì zòng héng 。 jīn rén chī diǎn liú chuán fù ,bú jué qián xián wèi hòu shēng 。 yáng wáng lú luò dāng shí tǐ ,qīng báo wéi wén shěn wèi xiū 。 ěr cáo shēn yǔ míng jù miè ,bú fèi jiāng hé wàn gǔ liú 。 zòng shǐ lú wáng cāo hàn mò ,liè yú hàn wèi jìn fēng sāo 。 lóng wén hǔ jǐ jiē jun1 yù ,lì kuài guò dōu jiàn ěr cáo 。 cái lì yīng nán kuā shù gōng ,fán jīn shuí shì chū qún xióng 。 huò kàn fěi cuì lán tiáo shàng ,wèi chè jīng yú bì hǎi zhōng 。 bú báo jīn rén ài gǔ rén ,qīng cí lì jù bì wéi lín 。 qiè pān qū sòng yí fāng jià ,kǒng yǔ qí liáng zuò hòu chén 。 wèi jí qián xián gèng wù yí ,dì xiàng zǔ shù fù xiān shuí 。 bié cái wěi tǐ qīn fēng yǎ ,zhuǎn yì duō shī shì rǔ shī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。