古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

河满子(陪杭守泛湖夜归)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年07月22日 16:02:17
河满子(陪杭守泛湖夜归)原文   溪女送花随处,沙鸥避乐分行。游舸已如图障里,小屏犹画潇湘。人面新生酒艳,日痕更欲春长。
衣上交枝斗色,钗头比翼相双。片段落霞明水底,风纹时动妆光。宾从夜归无月,千灯万火河塘。
  河满子(陪杭守泛湖夜归)拼音解读   xī nǚ sòng huā suí chù ,shā ōu bì lè fèn háng 。yóu gě yǐ rú tú zhàng lǐ ,xiǎo píng yóu huà xiāo xiāng 。rén miàn xīn shēng jiǔ yàn ,rì hén gèng yù chūn zhǎng 。
yī shàng jiāo zhī dòu sè ,chāi tóu bǐ yì xiàng shuāng 。piàn duàn luò xiá míng shuǐ dǐ ,fēng wén shí dòng zhuāng guāng 。bīn cóng yè guī wú yuè ,qiān dēng wàn huǒ hé táng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。