古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

【中吕】卖花声原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年07月22日 15:12:00
【中吕】卖花声原文   席上

半泓秋水金星砚,一幅寒云玉版笺,美人索赋《鹧鸪天》。琼杯争劝,珠帘高卷,燕归来海棠庭院。

偶题

落花露冷苍苔径,纤手风生白玉筝,夜香谁立紫云亭?知音谁听?雕阑独凭,柳阴中月明人静。

怀古二首

阿房舞殿翻罗袖,金谷名园起玉楼,隋堤古柳缆龙舟。不堪回首,东风还又,野花开暮春时候。

美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹!冬冬箫鼓东风暖,是处园林景物妍,一春常费买花钱。东郊游玩,西湖筵宴,乐醄醄满斟频劝。澄澄碧照添波浪,青杏园林煮酒香,浮瓜沉李雪冰凉。纱吸藤簟,旋篘新酿,乐醄醄浅斟低唱。箫箫鞍马秋云冷,一带西山锦画屏,功名两字几飘零。东篱满酒,渊明归去,乐醄醄故园三径。阴风四野彤云密,缭绕长空瑞雪飞,销金帐里笑相偎。毡帘低放,满斟琼液,乐醄醄醉了还醉。

客况三首

绿波南浦人怀旧,黄叶西风染鬓秋,暮云归兴仲宣楼。天南地北,尘衣风帽,漫无成数年驰骤。

十年落魄江滨客,几度雷轰荐福碑,男儿未遇暗伤怀。忆淮阴年少,灭楚为帅,气昂昂汉坛三拜。

登楼北望思王粲,高卧东山忆谢安,闷来长铗为谁弹?当年射虎,将军何在,冷凄凄霜凌古岸。

  【中吕】卖花声拼音解读   xí shàng

bàn hóng qiū shuǐ jīn xīng yàn ,yī fú hán yún yù bǎn jiān ,měi rén suǒ fù 《zhè gū tiān 》。qióng bēi zhēng quàn ,zhū lián gāo juàn ,yàn guī lái hǎi táng tíng yuàn 。

ǒu tí

luò huā lù lěng cāng tái jìng ,xiān shǒu fēng shēng bái yù zhēng ,yè xiāng shuí lì zǐ yún tíng ?zhī yīn shuí tīng ?diāo lán dú píng ,liǔ yīn zhōng yuè míng rén jìng 。

huái gǔ èr shǒu

ā fáng wǔ diàn fān luó xiù ,jīn gǔ míng yuán qǐ yù lóu ,suí dī gǔ liǔ lǎn lóng zhōu 。bú kān huí shǒu ,dōng fēng hái yòu ,yě huā kāi mù chūn shí hòu 。

měi rén zì wěn wū jiāng àn ,zhàn huǒ céng shāo chì bì shān ,jiāng jun1 kōng lǎo yù mén guān 。shāng xīn qín hàn ,shēng mín tú tàn ,dú shū rén yī shēng zhǎng tàn !

chūn

dōng dōng xiāo gǔ dōng fēng nuǎn ,shì chù yuán lín jǐng wù yán ,yī chūn cháng fèi mǎi huā qián 。dōng jiāo yóu wán ,xī hú yàn yàn ,lè táo táo mǎn zhēn pín quàn 。

xià

chéng chéng bì zhào tiān bō làng ,qīng xìng yuán lín zhǔ jiǔ xiāng ,fú guā chén lǐ xuě bīng liáng 。shā xī téng diàn ,xuán chōu xīn niàng ,lè táo táo qiǎn zhēn dī chàng 。

qiū

xiāo xiāo ān mǎ qiū yún lěng ,yī dài xī shān jǐn huà píng ,gōng míng liǎng zì jǐ piāo líng 。dōng lí mǎn jiǔ ,yuān míng guī qù ,lè táo táo gù yuán sān jìng 。

dōng

yīn fēng sì yě tóng yún mì ,liáo rào zhǎng kōng ruì xuě fēi ,xiāo jīn zhàng lǐ xiào xiàng wēi 。zhān lián dī fàng ,mǎn zhēn qióng yè ,lè táo táo zuì le hái zuì 。

kè kuàng sān shǒu

lǜ bō nán pǔ rén huái jiù ,huáng yè xī fēng rǎn bìn qiū ,mù yún guī xìng zhòng xuān lóu 。tiān nán dì běi ,chén yī fēng mào ,màn wú chéng shù nián chí zhòu 。

shí nián luò pò jiāng bīn kè ,jǐ dù léi hōng jiàn fú bēi ,nán ér wèi yù àn shāng huái 。yì huái yīn nián shǎo ,miè chǔ wéi shuài ,qì áng áng hàn tán sān bài 。

dēng lóu běi wàng sī wáng càn ,gāo wò dōng shān yì xiè ān ,mèn lái zhǎng jiá wéi shuí dàn ?dāng nián shè hǔ ,jiāng jun1 hé zài ,lěng qī qī shuāng líng gǔ àn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。