古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

【中吕】山坡羊 书怀示友人原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年04月24日 16:26:24
【中吕】山坡羊 书怀示友人原文   田园荒废,箕裘陵替,桃源有路难寻觅。典鹑衣,举螺杯,毛陶醉了囫囵
睡,啼鸟一声惊觉起。悲,也未知;喜,也未知。 二
  驱驰何甚,乖离忒恁,风波犹自连头浸。自沉吟,莫追寻,田文近日多门禁,
炎凉本来一寸心。亲,也自恁;疏,也自恁。 三
  长江东注,夕阳西没,流光容易抛人去。莫嗟吁,任揶揄,老天还有安排处,
踽踽客窗无伴侣。酒,花外沽;琴,灯下抚。 四
  羁怀萦挂,人情浇诈,相逢休说伤时话。路波查,事交杂,秋光何处堪消
暇,昨夜梦魂归到家。田,不种瓜;园,不灌花。 中秋对月无酒
  冰轮高驾,银河斜挂,广寒宫阙堪图画。对光华,恣欢洽,故人一夜团话,
多情素娥吟知咱。诗,也懵撒;酒,也懵撒。
  【中吕】山坡羊 书怀示友人拼音解读   tián yuán huāng fèi ,jī qiú líng tì ,táo yuán yǒu lù nán xún mì 。diǎn chún yī ,jǔ luó bēi ,máo táo zuì le hú lún
shuì ,tí niǎo yī shēng jīng jiào qǐ 。bēi ,yě wèi zhī ;xǐ ,yě wèi zhī 。 èr
  qū chí hé shèn ,guāi lí tuī nín ,fēng bō yóu zì lián tóu jìn 。zì chén yín ,mò zhuī xún ,tián wén jìn rì duō mén jìn ,
yán liáng běn lái yī cùn xīn 。qīn ,yě zì nín ;shū ,yě zì nín 。 sān
  zhǎng jiāng dōng zhù ,xī yáng xī méi ,liú guāng róng yì pāo rén qù 。mò jiē yù ,rèn yé yú ,lǎo tiān hái yǒu ān pái chù ,
jǔ jǔ kè chuāng wú bàn lǚ 。jiǔ ,huā wài gū ;qín ,dēng xià fǔ 。 sì
  jī huái yíng guà ,rén qíng jiāo zhà ,xiàng féng xiū shuō shāng shí huà 。lù bō chá ,shì jiāo zá ,qiū guāng hé chù kān xiāo
xiá ,zuó yè mèng hún guī dào jiā 。tián ,bú zhǒng guā ;yuán ,bú guàn huā 。 zhōng qiū duì yuè wú jiǔ
  bīng lún gāo jià ,yín hé xié guà ,guǎng hán gōng què kān tú huà 。duì guāng huá ,zì huān qià ,gù rén yī yè tuán huà ,
duō qíng sù é yín zhī zán 。shī ,yě měng sā ;jiǔ ,yě měng sā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。