古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

千秋岁(叶审言生日)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 10:49:42
千秋岁(叶审言生日)原文   当年文焰。蜀锦词华烂。年正少,声初远。手攀天上桂,书奏蓬莱殿。人尽道,洛阳盛事今重见。
千尺青苍干。直节凌霄汉。天未识,应嗟晚。饮残长寿盏,归奉春皇燕。金叶满。擗麟且受麻姑劝。
  千秋岁(叶审言生日)拼音解读   dāng nián wén yàn 。shǔ jǐn cí huá làn 。nián zhèng shǎo ,shēng chū yuǎn 。shǒu pān tiān shàng guì ,shū zòu péng lái diàn 。rén jìn dào ,luò yáng shèng shì jīn zhòng jiàn 。
qiān chǐ qīng cāng gàn 。zhí jiē líng xiāo hàn 。tiān wèi shí ,yīng jiē wǎn 。yǐn cán zhǎng shòu zhǎn ,guī fèng chūn huáng yàn 。jīn yè mǎn 。pǐ lín qiě shòu má gū quàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。