古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

宴清都(登霅·川图有赋)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 10:35:23
宴清都(登霅·川图有赋)原文   老去闲情懒。东风外、菲菲花絮零乱。轻鸥涨绿,啼鹃暗碧,一春过半。寻芳已是来迟,怕迤逦、华年暗换。应怅恨、白雪歌空,秋霜鬓冷谁管。
凭阑自笑清狂,事随花谢,愁与春远。持杯顾曲,登楼赋笔,杜郎才减。前欢已隔残照,但耿耿、临高望眼。溯流红、一棹归时,半蟾弄晚。
  宴清都(登霅·川图有赋)拼音解读   lǎo qù xián qíng lǎn 。dōng fēng wài 、fēi fēi huā xù líng luàn 。qīng ōu zhǎng lǜ ,tí juān àn bì ,yī chūn guò bàn 。xún fāng yǐ shì lái chí ,pà yǐ lǐ 、huá nián àn huàn 。yīng chàng hèn 、bái xuě gē kōng ,qiū shuāng bìn lěng shuí guǎn 。
píng lán zì xiào qīng kuáng ,shì suí huā xiè ,chóu yǔ chūn yuǎn 。chí bēi gù qǔ ,dēng lóu fù bǐ ,dù láng cái jiǎn 。qián huān yǐ gé cán zhào ,dàn gěng gěng 、lín gāo wàng yǎn 。sù liú hóng 、yī zhào guī shí ,bàn chán nòng wǎn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。