古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水调歌头(次果州冯宗丞韵)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 09:10:55
水调歌头(次果州冯宗丞韵)原文   衮衮长江水,策策晓霜风。求归得请,特地送我布帆东。出处何关轻重,去住不拘淹速,社燕与秋鸿。父老休相恋,四载愧无功。
谁知有,楼百尺,卧元龙。来从天上,一麾游戏斗牛中。闻道君王前席,见说从臣虚位,变化待鲲鸿。一笑同锦里,万事付金钟。
  水调歌头(次果州冯宗丞韵)拼音解读   gǔn gǔn zhǎng jiāng shuǐ ,cè cè xiǎo shuāng fēng 。qiú guī dé qǐng ,tè dì sòng wǒ bù fān dōng 。chū chù hé guān qīng zhòng ,qù zhù bú jū yān sù ,shè yàn yǔ qiū hóng 。fù lǎo xiū xiàng liàn ,sì zǎi kuì wú gōng 。
shuí zhī yǒu ,lóu bǎi chǐ ,wò yuán lóng 。lái cóng tiān shàng ,yī huī yóu xì dòu niú zhōng 。wén dào jun1 wáng qián xí ,jiàn shuō cóng chén xū wèi ,biàn huà dài kūn hóng 。yī xiào tóng jǐn lǐ ,wàn shì fù jīn zhōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。