古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

南浦(前题)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 08:34:40
南浦(前题)原文   柳外碧连天,漾翠纹渐平,低蘸云影。应是雪初消,巴山路、蛾眉乍窥清镜。绿痕无际,几番漂荡江南恨。弄波素袜知甚处,空把落红流尽。
何时橘里莼乡,泛一舸翩翩,东风归兴。孤梦绕沧浪,苹花岸、漠漠雨昏烟暝。连筒接缕,故溪深掩柴门静。只愁双燕衔芳去,拂破蓝光千顷。
  南浦(前题)拼音解读   liǔ wài bì lián tiān ,yàng cuì wén jiàn píng ,dī zhàn yún yǐng 。yīng shì xuě chū xiāo ,bā shān lù 、é méi zhà kuī qīng jìng 。lǜ hén wú jì ,jǐ fān piāo dàng jiāng nán hèn 。nòng bō sù wà zhī shèn chù ,kōng bǎ luò hóng liú jìn 。
hé shí jú lǐ chún xiāng ,fàn yī gě piān piān ,dōng fēng guī xìng 。gū mèng rào cāng làng ,píng huā àn 、mò mò yǔ hūn yān míng 。lián tǒng jiē lǚ ,gù xī shēn yǎn chái mén jìng 。zhī chóu shuāng yàn xián fāng qù ,fú pò lán guāng qiān qǐng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。