古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

踏莎行(雾失楼台)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 14:59:04
踏莎行(雾失楼台)原文   【踏莎行】 雾失楼台,月迷津渡, 桃源望断无寻处。 可堪孤馆闭春寒, 杜鹃声里斜阳暮。 驿寄梅花,鱼传尺素, 砌成此恨无重数。 郴江幸自绕郴山, 为谁流下潇湘去?   踏莎行(雾失楼台)拼音解读   【tà shā háng 】 wù shī lóu tái ,yuè mí jīn dù , táo yuán wàng duàn wú xún chù 。 kě kān gū guǎn bì chūn hán , dù juān shēng lǐ xié yáng mù 。 yì jì méi huā ,yú chuán chǐ sù , qì chéng cǐ hèn wú zhòng shù 。 chēn jiāng xìng zì rào chēn shān , wéi shuí liú xià xiāo xiāng qù ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。