古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

望海潮(梅英疏淡)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 13:59:01
望海潮(梅英疏淡)原文   【望海潮】 洛阳怀古 梅英疏淡, 冰凘溶泄, 东风暗换年华。 金谷俊游, 铜驼巷陌, 新晴细履平沙。 长记误随车。 正絮翻蝶舞, 芳思交加。 柳下桃蹊, 乱分春色到人家。 西园夜饮鸣笳。 有华灯碍月, 飞盖妨花。 兰苑未空, 行人渐老, 重来是事堪嗟! 烟暝酒旗斜。 但倚楼极目, 时见栖鸦。 无奈归心, 暗随流水到天涯。   望海潮(梅英疏淡)拼音解读   【wàng hǎi cháo 】 luò yáng huái gǔ méi yīng shū dàn , bīng sī róng xiè , dōng fēng àn huàn nián huá 。 jīn gǔ jun4 yóu , tóng tuó xiàng mò , xīn qíng xì lǚ píng shā 。 zhǎng jì wù suí chē 。 zhèng xù fān dié wǔ , fāng sī jiāo jiā 。 liǔ xià táo qī , luàn fèn chūn sè dào rén jiā 。 xī yuán yè yǐn míng jiā 。 yǒu huá dēng ài yuè , fēi gài fáng huā 。 lán yuàn wèi kōng , háng rén jiàn lǎo , zhòng lái shì shì kān jiē ! yān míng jiǔ qí xié 。 dàn yǐ lóu jí mù , shí jiàn qī yā 。 wú nài guī xīn , àn suí liú shuǐ dào tiān yá 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。