古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

绿头鸭原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月20日 13:47:50
绿头鸭原文   【绿头鸭】 锦堂深,兽炉轻喷沈烟。 紫檀槽、金泥花面, 美人斜抱当筵。 挂罗绶、素肌莹玉, 近鸾翅、云鬓梳蝉。 玉笋轻拢,龙香细抹, 凤凰飞出四条弦。 碎牙板、烦襟消尽, 秋飞满庭轩。 今宵月,依稀向人,欲斗婵娟。 变新声、能翻往事, 眼前风景依然。 路漫漫、汉妃出塞, 夜悄悄、商妇移船。 马上愁思,江边怨感, 分明都向曲中传。 困无力、劝人金盏, 须要倒垂莲。 拚沈醉,身世恍然,一梦游仙。   绿头鸭拼音解读   【lǜ tóu yā 】 jǐn táng shēn ,shòu lú qīng pēn shěn yān 。 zǐ tán cáo 、jīn ní huā miàn , měi rén xié bào dāng yàn 。 guà luó shòu 、sù jī yíng yù , jìn luán chì 、yún bìn shū chán 。 yù sǔn qīng lǒng ,lóng xiāng xì mò , fèng huáng fēi chū sì tiáo xián 。 suì yá bǎn 、fán jīn xiāo jìn , qiū fēi mǎn tíng xuān 。 jīn xiāo yuè ,yī xī xiàng rén ,yù dòu chán juān 。 biàn xīn shēng 、néng fān wǎng shì , yǎn qián fēng jǐng yī rán 。 lù màn màn 、hàn fēi chū sāi , yè qiāo qiāo 、shāng fù yí chuán 。 mǎ shàng chóu sī ,jiāng biān yuàn gǎn , fèn míng dōu xiàng qǔ zhōng chuán 。 kùn wú lì 、quàn rén jīn zhǎn , xū yào dǎo chuí lián 。 pīn shěn zuì ,shēn shì huǎng rán ,yī mèng yóu xiān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。