古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

春日醉起言志原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 20:54:19
春日醉起言志原文   处世若大梦,胡为劳其生?
所以终日醉,颓然卧前楹。
觉来眄庭前,一鸟花间鸣。
借问此何时?春风语流莺。
感之欲叹息,对酒还自倾。
浩歌待明月,曲尽已忘情。
  春日醉起言志拼音解读   chù shì ruò dà mèng ,hú wéi láo qí shēng ?
suǒ yǐ zhōng rì zuì ,tuí rán wò qián yíng 。
jiào lái miǎn tíng qián ,yī niǎo huā jiān míng 。
jiè wèn cǐ hé shí ?chūn fēng yǔ liú yīng 。
gǎn zhī yù tàn xī ,duì jiǔ hái zì qīng 。
hào gē dài míng yuè ,qǔ jìn yǐ wàng qíng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。