古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

宫中行乐词八首原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 18:06:21
宫中行乐词八首原文  

小小生金屋,盈盈在紫微。
山花插宝髻,石竹绣罗衣。
每出深宫里,常随步辇归。
只愁歌舞散,化作彩云飞。

柳色黄金嫩,梨花白雪香。
玉楼巢翡翠,金殿锁鸳鸯。
选妓随雕辇,征歌出洞房。
宫中谁第一,飞燕在昭阳。

卢橘为秦树,蒲桃出汉宫。
烟花宜落日,丝管醉春风。
笛奏龙吟水,箫鸣凤下空。
君王多乐事,还与万方同。

玉树春归日,金宫乐事多。
后庭朝未入,轻辇夜相过。
笑出花间语,娇来竹下歌。
莫教明月去,留著醉嫦娥。

绣户香风暖,纱窗曙色新。
宫花争笑日,池草暗生春。
绿树闻歌鸟,青楼见舞人。
昭阳桃李月,罗绮自相亲。

今日明光里,还须结伴游。
春风开紫殿,天乐下朱楼。
艳舞全知巧,娇歌半欲羞。
更怜花月夜,宫女笑藏钩。

寒雪梅中尽,春风柳上归。
宫莺娇欲醉,檐燕语还飞。
迟日明歌席,新花艳舞衣。
晚来移彩仗,行乐泥光辉。

水绿南薰殿,花红北阙楼。
莺歌闻太液,凤吹绕瀛洲。
素女鸣珠佩,天人弄彩球。
今朝风日好,宜入未央游。

  宫中行乐词八首拼音解读  

xiǎo xiǎo shēng jīn wū ,yíng yíng zài zǐ wēi 。
shān huā chā bǎo jì ,shí zhú xiù luó yī 。
měi chū shēn gōng lǐ ,cháng suí bù niǎn guī 。
zhī chóu gē wǔ sàn ,huà zuò cǎi yún fēi 。

liǔ sè huáng jīn nèn ,lí huā bái xuě xiāng 。
yù lóu cháo fěi cuì ,jīn diàn suǒ yuān yāng 。
xuǎn jì suí diāo niǎn ,zhēng gē chū dòng fáng 。
gōng zhōng shuí dì yī ,fēi yàn zài zhāo yáng 。

lú jú wéi qín shù ,pú táo chū hàn gōng 。
yān huā yí luò rì ,sī guǎn zuì chūn fēng 。
dí zòu lóng yín shuǐ ,xiāo míng fèng xià kōng 。
jun1 wáng duō lè shì ,hái yǔ wàn fāng tóng 。

yù shù chūn guī rì ,jīn gōng lè shì duō 。
hòu tíng cháo wèi rù ,qīng niǎn yè xiàng guò 。
xiào chū huā jiān yǔ ,jiāo lái zhú xià gē 。
mò jiāo míng yuè qù ,liú zhe zuì cháng é 。

xiù hù xiāng fēng nuǎn ,shā chuāng shǔ sè xīn 。
gōng huā zhēng xiào rì ,chí cǎo àn shēng chūn 。
lǜ shù wén gē niǎo ,qīng lóu jiàn wǔ rén 。
zhāo yáng táo lǐ yuè ,luó qǐ zì xiàng qīn 。

jīn rì míng guāng lǐ ,hái xū jié bàn yóu 。
chūn fēng kāi zǐ diàn ,tiān lè xià zhū lóu 。
yàn wǔ quán zhī qiǎo ,jiāo gē bàn yù xiū 。
gèng lián huā yuè yè ,gōng nǚ xiào cáng gōu 。

hán xuě méi zhōng jìn ,chūn fēng liǔ shàng guī 。
gōng yīng jiāo yù zuì ,yán yàn yǔ hái fēi 。
chí rì míng gē xí ,xīn huā yàn wǔ yī 。
wǎn lái yí cǎi zhàng ,háng lè ní guāng huī 。

shuǐ lǜ nán xūn diàn ,huā hóng běi què lóu 。
yīng gē wén tài yè ,fèng chuī rào yíng zhōu 。
sù nǚ míng zhū pèi ,tiān rén nòng cǎi qiú 。
jīn cháo fēng rì hǎo ,yí rù wèi yāng yóu 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。