古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

鹤冲天·清明天气原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 13:06:40
鹤冲天·清明天气原文   清明天气。永日愁如醉。台榭绿阴浓。薰风细。燕子巢方就,盆池小,新荷蔽。恰是逍遥际。单夹衣裳,半栊软玉肌体。
石榴美艳,一撮红绡比。窗外数修篁,寒相倚。有个关心处,难相见、空凝睇。行坐深闺里。懒更妆梳,自知新来憔悴。
  鹤冲天·清明天气拼音解读   qīng míng tiān qì 。yǒng rì chóu rú zuì 。tái xiè lǜ yīn nóng 。xūn fēng xì 。yàn zǐ cháo fāng jiù ,pén chí xiǎo ,xīn hé bì 。qià shì xiāo yáo jì 。dān jiá yī shang ,bàn lóng ruǎn yù jī tǐ 。
shí liú měi yàn ,yī cuō hóng xiāo bǐ 。chuāng wài shù xiū huáng ,hán xiàng yǐ 。yǒu gè guān xīn chù ,nán xiàng jiàn 、kōng níng dì 。háng zuò shēn guī lǐ 。lǎn gèng zhuāng shū ,zì zhī xīn lái qiáo cuì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。