古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

咏煤炭(凿开混沌得乌金)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 10:58:57
咏煤炭(凿开混沌得乌金)原文  

【咏煤炭】 

凿开混沌得乌金,藏蓄阳和意最深。

爝火燃回春浩浩,洪炉照破夜沉沉。

鼎彝元赖生成力,铁石犹存死后心。

但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。

  咏煤炭(凿开混沌得乌金)拼音解读  

【yǒng méi tàn 】 

záo kāi hún dùn dé wū jīn ,cáng xù yáng hé yì zuì shēn 。

jué huǒ rán huí chūn hào hào ,hóng lú zhào pò yè chén chén 。

dǐng yí yuán lài shēng chéng lì ,tiě shí yóu cún sǐ hòu xīn 。

dàn yuàn cāng shēng jù bǎo nuǎn ,bú cí xīn kǔ chū shān lín 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。