古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

一萼红(古城阴)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 19:46:45
一萼红(古城阴)原文   【一萼红】 丙午人日,予客长沙别驾之观政堂。堂下曲沼,沼西负古垣,有卢橘幽篁,一径深曲。穿径而南,官梅数十株,如椒、如菽,或红破白露,枝影扶疏。著屐苍苔细石间,野兴横生,亟命驾登定王台,乱湘流、入麓山。湘云低昂,湘波容与。兴尽悲来,醉吟成调。 古城阴。 有官梅几许, 红萼未宜簪。 池面冰胶,墙阴雪老, 云意还又沉沉。 翠藤共、闲穿径竹, 渐笑语、惊起卧沙禽。 野老林泉,故王台榭, 呼唤登临。 南去北来何事, 荡湘云楚水, 目极伤心。 朱户粘鸡,金盘簇燕, 空叹时序侵寻。 记曾共、西楼雅集, 想垂柳、还袅万丝金。 待得归鞍到时, 只怕春深。   一萼红(古城阴)拼音解读   【yī è hóng 】 bǐng wǔ rén rì ,yǔ kè zhǎng shā bié jià zhī guān zhèng táng 。táng xià qǔ zhǎo ,zhǎo xī fù gǔ yuán ,yǒu lú jú yōu huáng ,yī jìng shēn qǔ 。chuān jìng ér nán ,guān méi shù shí zhū ,rú jiāo 、rú shū ,huò hóng pò bái lù ,zhī yǐng fú shū 。zhe jī cāng tái xì shí jiān ,yě xìng héng shēng ,jí mìng jià dēng dìng wáng tái ,luàn xiāng liú 、rù lù shān 。xiāng yún dī áng ,xiāng bō róng yǔ 。xìng jìn bēi lái ,zuì yín chéng diào 。 gǔ chéng yīn 。 yǒu guān méi jǐ xǔ , hóng è wèi yí zān 。 chí miàn bīng jiāo ,qiáng yīn xuě lǎo , yún yì hái yòu chén chén 。 cuì téng gòng 、xián chuān jìng zhú , jiàn xiào yǔ 、jīng qǐ wò shā qín 。 yě lǎo lín quán ,gù wáng tái xiè , hū huàn dēng lín 。 nán qù běi lái hé shì , dàng xiāng yún chǔ shuǐ , mù jí shāng xīn 。 zhū hù zhān jī ,jīn pán cù yàn , kōng tàn shí xù qīn xún 。 jì céng gòng 、xī lóu yǎ jí , xiǎng chuí liǔ 、hái niǎo wàn sī jīn 。 dài dé guī ān dào shí , zhī pà chūn shēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。