古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

远别离(苍梧山崩湘水绝)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 12:29:11
远别离(苍梧山崩湘水绝)原文   远别离,古有皇英之二女,乃在洞庭之南,潇湘之浦。
海水直下万里深,谁人不言此离苦?
日惨惨兮云冥冥,猩猩啼烟兮鬼啸雨。
我纵言之将何补?
皇穹窃恐不照余之忠诚,雷凭凭兮欲吼怒。
尧舜当之亦禅禹。
君失臣兮龙为鱼,权归臣兮鼠变虎。
或云:尧幽囚,舜野死。
九疑联绵皆相似,重瞳孤坟竟何是?
帝子泣兮绿云间,随风波兮去无还。
恸哭兮远望,见苍梧之深山。
苍梧山崩湘水绝,竹上之泪乃可灭。
  远别离(苍梧山崩湘水绝)拼音解读   yuǎn bié lí ,gǔ yǒu huáng yīng zhī èr nǚ ,nǎi zài dòng tíng zhī nán ,xiāo xiāng zhī pǔ 。
hǎi shuǐ zhí xià wàn lǐ shēn ,shuí rén bú yán cǐ lí kǔ ?
rì cǎn cǎn xī yún míng míng ,xīng xīng tí yān xī guǐ xiào yǔ 。
wǒ zòng yán zhī jiāng hé bǔ ?
huáng qióng qiè kǒng bú zhào yú zhī zhōng chéng ,léi píng píng xī yù hǒu nù 。
yáo shùn dāng zhī yì chán yǔ 。
jun1 shī chén xī lóng wéi yú ,quán guī chén xī shǔ biàn hǔ 。
huò yún :yáo yōu qiú ,shùn yě sǐ 。
jiǔ yí lián mián jiē xiàng sì ,zhòng tóng gū fén jìng hé shì ?
dì zǐ qì xī lǜ yún jiān ,suí fēng bō xī qù wú hái 。
tòng kū xī yuǎn wàng ,jiàn cāng wú zhī shēn shān 。
cāng wú shān bēng xiāng shuǐ jué ,zhú shàng zhī lèi nǎi kě miè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。