古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月25日 15:44:33
玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首原文  

秋坐金张馆,繁阴昼不开。
空烟迷雨色,萧飒望中来。
翳翳昏垫苦,沉沉忧恨催。
清秋何以慰,白酒盈吾杯。
吟咏思管乐,此人已成灰。
独酌聊自勉,谁贵经纶才。
弹剑谢公子,无鱼良可哀。

苦雨思白日,浮云何由卷。
稷契和天人,阴阳乃骄蹇。
秋霖剧倒井,昏雾横绝巘。
欲往咫尺途,遂成山川限。
潈潈奔溜闻,浩浩惊波转。
泥沙塞中途,牛马不可辨。
饥从漂母食,闲缀羽陵简。
园家逢秋蔬,藜藿不满眼。
蟏蛸结思幽,蟋蟀伤褊浅。
厨灶无青烟,刀机生绿藓。
投箸解鹔鹴,换酒醉北堂。
丹徒布衣者,慷慨未可量。
何时黄金盘,一斛荐槟榔。
功成拂衣去,摇曳沧洲傍。

  玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首拼音解读  

qiū zuò jīn zhāng guǎn ,fán yīn zhòu bú kāi 。
kōng yān mí yǔ sè ,xiāo sà wàng zhōng lái 。
yì yì hūn diàn kǔ ,chén chén yōu hèn cuī 。
qīng qiū hé yǐ wèi ,bái jiǔ yíng wú bēi 。
yín yǒng sī guǎn lè ,cǐ rén yǐ chéng huī 。
dú zhuó liáo zì miǎn ,shuí guì jīng lún cái 。
dàn jiàn xiè gōng zǐ ,wú yú liáng kě āi 。

kǔ yǔ sī bái rì ,fú yún hé yóu juàn 。
jì qì hé tiān rén ,yīn yáng nǎi jiāo jiǎn 。
qiū lín jù dǎo jǐng ,hūn wù héng jué yǎn 。
yù wǎng zhǐ chǐ tú ,suí chéng shān chuān xiàn 。
zóng zóng bēn liū wén ,hào hào jīng bō zhuǎn 。
ní shā sāi zhōng tú ,niú mǎ bú kě biàn 。
jī cóng piāo mǔ shí ,xián zhuì yǔ líng jiǎn 。
yuán jiā féng qiū shū ,lí huò bú mǎn yǎn 。
xiāo shāo jié sī yōu ,xī shuài shāng biǎn qiǎn 。
chú zào wú qīng yān ,dāo jī shēng lǜ xiǎn 。
tóu zhù jiě sù shuāng ,huàn jiǔ zuì běi táng 。
dān tú bù yī zhě ,kāng kǎi wèi kě liàng 。
hé shí huáng jīn pán ,yī hú jiàn bīn láng 。
gōng chéng fú yī qù ,yáo yè cāng zhōu bàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。