document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

念奴娇(寿姚橘州)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月10日 21:00:29
念奴娇(寿姚橘州)原文   紧头上立,问如何、犹向清溪盘礴。应为春妨须熟局,且借轻裘弹压。野聚晴炊,烟波暖唱,尽出江南北。从容归衮,三年功满棋柝。
真个福比南山,谁无富贵,无此团F45F乐。锦瑟瑶琴清对处,青紫诸郎参错。楚楚孙枝,温温婿玉,帘幕欢声拍。抠衣小子,寿公也趁龟鹤。
  念奴娇(寿姚橘州)拼音解读   jǐn tóu shàng lì ,wèn rú hé 、yóu xiàng qīng xī pán bó 。yīng wéi chūn fáng xū shú jú ,qiě jiè qīng qiú dàn yā 。yě jù qíng chuī ,yān bō nuǎn chàng ,jìn chū jiāng nán běi 。cóng róng guī gǔn ,sān nián gōng mǎn qí tuò 。
zhēn gè fú bǐ nán shān ,shuí wú fù guì ,wú cǐ tuán F45Flè 。jǐn sè yáo qín qīng duì chù ,qīng zǐ zhū láng cān cuò 。chǔ chǔ sūn zhī ,wēn wēn xù yù ,lián mù huān shēng pāi 。kōu yī xiǎo zǐ ,shòu gōng yě chèn guī hè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。