古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

扬州慢(淮左名都)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月04日 16:01:02
扬州慢(淮左名都)原文   【扬州慢】 淳熙丙申至日,予过维扬,夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲,千岩老人以为有黍离之悲也。 淮左名都, 竹西佳处,[1] 解鞍少驻初程。 过春风十里,[2] 尽荠麦青青。 自胡马窥江去后;[3] 废池乔木, 犹厌言兵。 渐黄昏,清角吹寒, 都在空城。 杜郎俊赏,[4] 算而今、重到须惊。 纵豆蔻词工, 青楼梦好,[5] 难赋深情。 二十四桥仍在,[6] 波心荡、冷月无声。 念桥边红药,[7] 年年知为谁生!   扬州慢(淮左名都)拼音解读   【yáng zhōu màn 】 chún xī bǐng shēn zhì rì ,yǔ guò wéi yáng ,yè xuě chū jì ,qí mài mí wàng 。rù qí chéng zé sì gù xiāo tiáo ,hán shuǐ zì bì 。mù sè jiàn qǐ ,shù jiǎo bēi yín 。yǔ huái chuàng rán ,gǎn kǎi jīn xī ,yīn zì dù cǐ qǔ ,qiān yán lǎo rén yǐ wéi yǒu shǔ lí zhī bēi yě 。 huái zuǒ míng dōu , zhú xī jiā chù ,[1] jiě ān shǎo zhù chū chéng 。 guò chūn fēng shí lǐ ,[2] jìn qí mài qīng qīng 。 zì hú mǎ kuī jiāng qù hòu ;[3] fèi chí qiáo mù , yóu yàn yán bīng 。 jiàn huáng hūn ,qīng jiǎo chuī hán , dōu zài kōng chéng 。 dù láng jun4 shǎng ,[4] suàn ér jīn 、zhòng dào xū jīng 。 zòng dòu kòu cí gōng , qīng lóu mèng hǎo ,[5] nán fù shēn qíng 。 èr shí sì qiáo réng zài ,[6] bō xīn dàng 、lěng yuè wú shēng 。 niàn qiáo biān hóng yào ,[7] nián nián zhī wéi shuí shēng !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。