document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

答宋十一崖口五渡见赠

作者: 古人 发布时间: 2021年11月30日 12:16:36

闻君访远山,跻险造幽绝。眇然青云境,观奇弥年月。
登岭亦溯溪,孤舟事沿越。崿嶂传彩翠,崖磴互欹缺。
石林上攒丛,金涧下明灭。扪壁窥丹井,梯苔瞰乳穴。
忽枉岩中赠,对玩未尝辍。殷勤独往事,委曲炼药说。
邀余名山期,从尔泛海澨。岁晏秉宿心,斯言非徒设。


精彩推荐

李適的古诗大全