古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

无题·相见时难别亦难原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月20日 10:37:12
无题·相见时难别亦难原文   相见时难别亦难,东风无力百花残。
春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。
晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。
蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(蓬山 一作:蓬莱)
  无题·相见时难别亦难拼音解读   xiàng jiàn shí nán bié yì nán ,dōng fēng wú lì bǎi huā cán 。
chūn cán dào sǐ sī fāng jìn ,là jù chéng huī lèi shǐ gàn 。
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi ,yè yín yīng jiào yuè guāng hán 。
péng shān cǐ qù wú duō lù ,qīng niǎo yīn qín wéi tàn kàn 。(péng shān yī zuò :péng lái )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。