古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

蝶恋花(月词)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 14:54:00
蝶恋花(月词)原文   伏以合欢开宴,奉乐国之宾朋;对景摅怀,待良时之风月。此者偶屈三益,幸逢四并。六幕星稀,万棂风细。天发金精之含蓄,地扬银色之光华。远近万情,若知而莫诘;满虚一色,可揽以□将。是故无累而玩之者,喜乐之心生;不足而对之者,悲伤之态作。感群动以无意,涵长空而不流。对坐北堂,方入陆生之牖;共离南馆,便登韩子之台。顾歌三五之清辉,誓倒十千之芳酝。
忽破黄昏还太素。寒浸楼台,缥缈非烟雾。江上分明星汉路。金银闪闪神仙府。
影卧清光随我舞。邂逅三人,只愿长相聚。今月亭亭曾照古。古人问月今何处。
  蝶恋花(月词)拼音解读   fú yǐ hé huān kāi yàn ,fèng lè guó zhī bīn péng ;duì jǐng shū huái ,dài liáng shí zhī fēng yuè 。cǐ zhě ǒu qū sān yì ,xìng féng sì bìng 。liù mù xīng xī ,wàn líng fēng xì 。tiān fā jīn jīng zhī hán xù ,dì yáng yín sè zhī guāng huá 。yuǎn jìn wàn qíng ,ruò zhī ér mò jié ;mǎn xū yī sè ,kě lǎn yǐ □jiāng 。shì gù wú lèi ér wán zhī zhě ,xǐ lè zhī xīn shēng ;bú zú ér duì zhī zhě ,bēi shāng zhī tài zuò 。gǎn qún dòng yǐ wú yì ,hán zhǎng kōng ér bú liú 。duì zuò běi táng ,fāng rù lù shēng zhī yǒu ;gòng lí nán guǎn ,biàn dēng hán zǐ zhī tái 。gù gē sān wǔ zhī qīng huī ,shì dǎo shí qiān zhī fāng yùn 。
hū pò huáng hūn hái tài sù 。hán jìn lóu tái ,piāo miǎo fēi yān wù 。jiāng shàng fèn míng xīng hàn lù 。jīn yín shǎn shǎn shén xiān fǔ 。
yǐng wò qīng guāng suí wǒ wǔ 。xiè hòu sān rén ,zhī yuàn zhǎng xiàng jù 。jīn yuè tíng tíng céng zhào gǔ 。gǔ rén wèn yuè jīn hé chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。