古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水调歌头(呈赵总领)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 13:51:31
水调歌头(呈赵总领)原文   买得一航月,醉卧出长安。平堤千里过尽,杨柳绿阴间。依约晓莺啼处,认得南徐风物,客梦恍惊残。重到旧游所,如把画图看。
英雄事,千古意,一凭阑。惜今老矣,无复健笔写江山。天上人间知己,赖有使星郎宿,照映比尘寰。准拟五湖去,为乞钓鱼竿。
  水调歌头(呈赵总领)拼音解读   mǎi dé yī háng yuè ,zuì wò chū zhǎng ān 。píng dī qiān lǐ guò jìn ,yáng liǔ lǜ yīn jiān 。yī yuē xiǎo yīng tí chù ,rèn dé nán xú fēng wù ,kè mèng huǎng jīng cán 。zhòng dào jiù yóu suǒ ,rú bǎ huà tú kàn 。
yīng xióng shì ,qiān gǔ yì ,yī píng lán 。xī jīn lǎo yǐ ,wú fù jiàn bǐ xiě jiāng shān 。tiān shàng rén jiān zhī jǐ ,lài yǒu shǐ xīng láng xiǔ ,zhào yìng bǐ chén huán 。zhǔn nǐ wǔ hú qù ,wéi qǐ diào yú gān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。