古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(三和)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月16日 13:51:27
贺新郎(三和)原文   谪下神清洞。更遭他、揶揄黠鬼,路旁遮送。薄命书生鸡肋尔,却笑尊拳忒重。破故纸、谁教_弄。一枕茅檐春睡美,便周公、大圣何须梦。门前客,任题凤。
卜邻羊仲并求仲。愿春来、西畴雨足,土膏犁动。白发巡官占岁稔,不问京房翼奉。槔与瓮、从今无用。醉与老农同击壤,莫随人、投献嘉禾颂。在陋巷,胜华栋。
  贺新郎(三和)拼音解读   zhé xià shén qīng dòng 。gèng zāo tā 、yé yú xiá guǐ ,lù páng zhē sòng 。báo mìng shū shēng jī lèi ěr ,què xiào zūn quán tuī zhòng 。pò gù zhǐ 、shuí jiāo _nòng 。yī zhěn máo yán chūn shuì měi ,biàn zhōu gōng 、dà shèng hé xū mèng 。mén qián kè ,rèn tí fèng 。
bo lín yáng zhòng bìng qiú zhòng 。yuàn chūn lái 、xī chóu yǔ zú ,tǔ gāo lí dòng 。bái fā xún guān zhàn suì rěn ,bú wèn jīng fáng yì fèng 。gāo yǔ wèng 、cóng jīn wú yòng 。zuì yǔ lǎo nóng tóng jī rǎng ,mò suí rén 、tóu xiàn jiā hé sòng 。zài lòu xiàng ,shèng huá dòng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。