古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(老去凭谁说)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月12日 12:03:44
贺新郎(老去凭谁说)原文   【贺新郎】 寄辛幼安,和见怀韵 老去凭谁说? 看几番、神奇臭腐, 夏裘冬葛! 父老长安今余几? 后死无仇可雪。 犹未燥、当时生发! 二十五弦多少恨, 算世间、那有平分月! 胡妇弄,汉宫瑟。 树犹如此堪重别! 只使君、从来与我, 话头多合。 行矣置之无足问, 谁换妍皮痴骨? 但莫使伯牙弦绝! 九转丹砂牢拾取, 管精金只是寻常铁。 龙共虎,应声裂。   贺新郎(老去凭谁说)拼音解读   【hè xīn láng 】 jì xīn yòu ān ,hé jiàn huái yùn lǎo qù píng shuí shuō ? kàn jǐ fān 、shén qí chòu fǔ , xià qiú dōng gě ! fù lǎo zhǎng ān jīn yú jǐ ? hòu sǐ wú chóu kě xuě 。 yóu wèi zào 、dāng shí shēng fā ! èr shí wǔ xián duō shǎo hèn , suàn shì jiān 、nà yǒu píng fèn yuè ! hú fù nòng ,hàn gōng sè 。 shù yóu rú cǐ kān zhòng bié ! zhī shǐ jun1 、cóng lái yǔ wǒ , huà tóu duō hé 。 háng yǐ zhì zhī wú zú wèn , shuí huàn yán pí chī gǔ ? dàn mò shǐ bó yá xián jué ! jiǔ zhuǎn dān shā láo shí qǔ , guǎn jīng jīn zhī shì xún cháng tiě 。 lóng gòng hǔ ,yīng shēng liè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。