古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

沁园春(情若连环)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月05日 15:55:50
沁园春(情若连环)原文   【沁园春】 情若连环, 恨如流水, 甚时是休。 也不须惊怪, 沈郎易瘦; 也不须惊怪, 潘鬓先愁。 总是难禁, 许多魔难, 奈好事教人不自由。 空追想, 念前欢杳杳, 后会悠悠。 凝眸。悔上层楼。 谩惹起新愁压旧愁。 向彩笺写遍, 相思字了, 重重封卷, 密寄书邮。 料到伊行, 时时开看, 一看一回和泪收。 须知道, □这般病染, 两处心头。   沁园春(情若连环)拼音解读   【qìn yuán chūn 】 qíng ruò lián huán , hèn rú liú shuǐ , shèn shí shì xiū 。 yě bú xū jīng guài , shěn láng yì shòu ; yě bú xū jīng guài , pān bìn xiān chóu 。 zǒng shì nán jìn , xǔ duō mó nán , nài hǎo shì jiāo rén bú zì yóu 。 kōng zhuī xiǎng , niàn qián huān yǎo yǎo , hòu huì yōu yōu 。 níng móu 。huǐ shàng céng lóu 。 màn rě qǐ xīn chóu yā jiù chóu 。 xiàng cǎi jiān xiě biàn , xiàng sī zì le , zhòng zhòng fēng juàn , mì jì shū yóu 。 liào dào yī háng , shí shí kāi kàn , yī kàn yī huí hé lèi shōu 。 xū zhī dào , □zhè bān bìng rǎn , liǎng chù xīn tóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。