古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2021年04月05日 14:21:46
贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)原文   听我三章约。有谈功、谈名者舞,谈经深酌。作赋相如亲涤器,识字子云投阁。算枉把、精神费却。此曾不如公荣者,莫呼来、政尔妨人乐。医俗士,苦无药。
当年众鸟看孤鹗。意飘然、横空直把,曹吞刘攫。老我山中谁来伴,须信穷愁有脚。似剪尽、还生僧发。自断此生天休问,倩何人、说与乘轩鹤。吾有志,在沟壑。
  贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)拼音解读   tīng wǒ sān zhāng yuē 。yǒu tán gōng 、tán míng zhě wǔ ,tán jīng shēn zhuó 。zuò fù xiàng rú qīn dí qì ,shí zì zǐ yún tóu gé 。suàn wǎng bǎ 、jīng shén fèi què 。cǐ céng bú rú gōng róng zhě ,mò hū lái 、zhèng ěr fáng rén lè 。yī sú shì ,kǔ wú yào 。
dāng nián zhòng niǎo kàn gū è 。yì piāo rán 、héng kōng zhí bǎ ,cáo tūn liú jué 。lǎo wǒ shān zhōng shuí lái bàn ,xū xìn qióng chóu yǒu jiǎo 。sì jiǎn jìn 、hái shēng sēng fā 。zì duàn cǐ shēng tiān xiū wèn ,qiàn hé rén 、shuō yǔ chéng xuān hè 。wú yǒu zhì ,zài gōu hè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。