古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

白苎原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年05月10日 13:28:13
白苎原文   正春晴,又春冷,云低欲落。琼苞未剖,早是东风作恶。旋安排、一双银蒜镇罗幕。幽壑。水生漪,皱嫩绿、潜鳞初跃。愔愔门巷,桃树红才约略。知甚时,霁华烘破青青萼。
忆昨。□□□□,引蝶花边,近来重见,身学垂杨瘦削。问小翠眉山,为谁攒却。斜阳院宇,任蛛丝罥遍,玉筝弦索。户外惟闻,放翦刀声,深在妆阁。料想裁缝,白苎春衫薄。
  白苎拼音解读   zhèng chūn qíng ,yòu chūn lěng ,yún dī yù luò 。qióng bāo wèi pōu ,zǎo shì dōng fēng zuò è 。xuán ān pái 、yī shuāng yín suàn zhèn luó mù 。yōu hè 。shuǐ shēng yī ,zhòu nèn lǜ 、qián lín chū yuè 。yīn yīn mén xiàng ,táo shù hóng cái yuē luè 。zhī shèn shí ,jì huá hōng pò qīng qīng è 。
yì zuó 。□□□□,yǐn dié huā biān ,jìn lái zhòng jiàn ,shēn xué chuí yáng shòu xuē 。wèn xiǎo cuì méi shān ,wéi shuí zǎn què 。xié yáng yuàn yǔ ,rèn zhū sī juàn biàn ,yù zhēng xián suǒ 。hù wài wéi wén ,fàng jiǎn dāo shēng ,shēn zài zhuāng gé 。liào xiǎng cái féng ,bái zhù chūn shān báo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。