document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水龙吟(云麓新葺北墅园池)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年04月24日 04:54:22
水龙吟(云麓新葺北墅园池)原文   好山都在西湖,斗城转北多流水。屋边五亩,桥通双沼,平烟蘸翠。旋叠云根,半开竹径,鸥来须避。四时长把酒,临花傍月,无一日、不春意。
独乐当时高致。醉吟篇、如今还继。举头见日,葵心倾□,□□归计。浮碧亭□,泛红波迥,桃源人世。待天香□□,开时又胜,翠阴青子。
  水龙吟(云麓新葺北墅园池)拼音解读   hǎo shān dōu zài xī hú ,dòu chéng zhuǎn běi duō liú shuǐ 。wū biān wǔ mǔ ,qiáo tōng shuāng zhǎo ,píng yān zhàn cuì 。xuán dié yún gēn ,bàn kāi zhú jìng ,ōu lái xū bì 。sì shí zhǎng bǎ jiǔ ,lín huā bàng yuè ,wú yī rì 、bú chūn yì 。
dú lè dāng shí gāo zhì 。zuì yín piān 、rú jīn hái jì 。jǔ tóu jiàn rì ,kuí xīn qīng □,□□guī jì 。fú bì tíng □,fàn hóng bō jiǒng ,táo yuán rén shì 。dài tiān xiāng □□,kāi shí yòu shèng ,cuì yīn qīng zǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。