古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

定风波(应制听琵琶作)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 12:29:12
定风波(应制听琵琶作)原文   捍拨金泥雅制新。紫檀槽映小腰身。娅姹雏莺相对语。欣睹。上林花底暖生春。
飒飒胡沙飞指下。休讶。一般奇绝称精神。向道曲终多少意。须记。昭阳殿里旧承恩。
  定风波(应制听琵琶作)拼音解读   hàn bō jīn ní yǎ zhì xīn 。zǐ tán cáo yìng xiǎo yāo shēn 。yà chà chú yīng xiàng duì yǔ 。xīn dǔ 。shàng lín huā dǐ nuǎn shēng chūn 。
sà sà hú shā fēi zhǐ xià 。xiū yà 。yī bān qí jué chēng jīng shén 。xiàng dào qǔ zhōng duō shǎo yì 。xū jì 。zhāo yáng diàn lǐ jiù chéng ēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。