古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

秋蕊香(重阳)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 12:27:41
秋蕊香(重阳)原文   秋色宫庭,黄花禁御,西风乍透罗衣。龙山意渐爽,瑶砌叶初飞。喜天宇、明洁晓晴时。翠楼都卷帘帷。奉宴赏,菊英环坐,金玉成围。
凭阑海山万里,登望处,休论戏马台池。揽幽芳、泛酒面香凝,携手与、仙姿共游嬉。从他纱帽频欹。并宝马,何妨归路,月挂天西。
  秋蕊香(重阳)拼音解读   qiū sè gōng tíng ,huáng huā jìn yù ,xī fēng zhà tòu luó yī 。lóng shān yì jiàn shuǎng ,yáo qì yè chū fēi 。xǐ tiān yǔ 、míng jié xiǎo qíng shí 。cuì lóu dōu juàn lián wéi 。fèng yàn shǎng ,jú yīng huán zuò ,jīn yù chéng wéi 。
píng lán hǎi shān wàn lǐ ,dēng wàng chù ,xiū lùn xì mǎ tái chí 。lǎn yōu fāng 、fàn jiǔ miàn xiāng níng ,xié shǒu yǔ 、xiān zī gòng yóu xī 。cóng tā shā mào pín yī 。bìng bǎo mǎ ,hé fáng guī lù ,yuè guà tiān xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。