古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

上杭州姚郎中原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 11:06:07
上杭州姚郎中原文   能除疾瘼似良医,一郡乡风当日移。
身贵久离行药伴,才高独作后人师。
春游下马皆成宴,吏散看山即有诗。
借问公方与文道,而今中夏更传谁。
  上杭州姚郎中拼音解读   néng chú jí mò sì liáng yī ,yī jun4 xiāng fēng dāng rì yí 。
shēn guì jiǔ lí háng yào bàn ,cái gāo dú zuò hòu rén shī 。
chūn yóu xià mǎ jiē chéng yàn ,lì sàn kàn shān jí yǒu shī 。
jiè wèn gōng fāng yǔ wén dào ,ér jīn zhōng xià gèng chuán shuí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。