古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

传言玉女(寿何逢原母夫人九十一)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月26日 09:04:14
传言玉女(寿何逢原母夫人九十一)原文   阿母今朝,飞下琼楼金阙。先教玉女,为传言细说。蟠桃手种,尚记此春时节。三千春後,开花初结。
宴罢瑶池,洗娥眉、已半雪。九旬偷度,笑韶光一映。仙翁日月,算与人间全别。从今一岁,年年三月。
  传言玉女(寿何逢原母夫人九十一)拼音解读   ā mǔ jīn cháo ,fēi xià qióng lóu jīn què 。xiān jiāo yù nǚ ,wéi chuán yán xì shuō 。pán táo shǒu zhǒng ,shàng jì cǐ chūn shí jiē 。sān qiān chūn hòu ,kāi huā chū jié 。
yàn bà yáo chí ,xǐ é méi 、yǐ bàn xuě 。jiǔ xún tōu dù ,xiào sháo guāng yī yìng 。xiān wēng rì yuè ,suàn yǔ rén jiān quán bié 。cóng jīn yī suì ,nián nián sān yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。