document.write('
')
古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

涌金亭示同游诸君原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年03月20日 08:22:58
涌金亭示同游诸君原文   太行元气老不死,上与左界分山河。
有如巨鳌昂头西入海,突兀已过余坡陀。
我从汾晋来,山之面目腹背皆经过。
济源盘谷非不佳,烟景独觉苏门多。
涌金亭下百泉水,海眼万古留山阿。
觱拂泺水源,渊沦晋溪波。
云雷涵鬼物,窟宅深蛟鼋。
水妃簸弄明月玑,地藏发泄天不诃。
平湖油油碧于酒,云锦十里翻风荷。
我来适与风雨会,世界三日漫兜罗。
山行不得山,北望空长哦!
今朝一洗众峰出,千鬟万臀高峨峨。
空青断石壁,微茫散烟萝。
山阳十月未摇落,翠蕤云旓相荡摩。
云烟故为出浓淡,鱼鸟似欲留婆娑。
石间仙人迹,石烂迹不磨。
仙人去不返,六龙忽蹉跎。
江山如此不一醉,拊掌笑杀孙公和。
长安城头乌尾讹,并州少年夜枕戈。
举杯为问谢安石,苍生今亦如卿何?
元子乐矣君其歌!
  涌金亭示同游诸君拼音解读   tài háng yuán qì lǎo bú sǐ ,shàng yǔ zuǒ jiè fèn shān hé 。
yǒu rú jù áo áng tóu xī rù hǎi ,tū wū yǐ guò yú pō tuó 。
wǒ cóng fén jìn lái ,shān zhī miàn mù fù bèi jiē jīng guò 。
jì yuán pán gǔ fēi bú jiā ,yān jǐng dú jiào sū mén duō 。
yǒng jīn tíng xià bǎi quán shuǐ ,hǎi yǎn wàn gǔ liú shān ā 。
bì fú luò shuǐ yuán ,yuān lún jìn xī bō 。
yún léi hán guǐ wù ,kū zhái shēn jiāo yuán 。
shuǐ fēi bò nòng míng yuè jī ,dì cáng fā xiè tiān bú hē 。
píng hú yóu yóu bì yú jiǔ ,yún jǐn shí lǐ fān fēng hé 。
wǒ lái shì yǔ fēng yǔ huì ,shì jiè sān rì màn dōu luó 。
shān háng bú dé shān ,běi wàng kōng zhǎng ò !
jīn cháo yī xǐ zhòng fēng chū ,qiān huán wàn tún gāo é é 。
kōng qīng duàn shí bì ,wēi máng sàn yān luó 。
shān yáng shí yuè wèi yáo luò ,cuì ruí yún shāo xiàng dàng mó 。
yún yān gù wéi chū nóng dàn ,yú niǎo sì yù liú pó suō 。
shí jiān xiān rén jì ,shí làn jì bú mó 。
xiān rén qù bú fǎn ,liù lóng hū cuō tuó 。
jiāng shān rú cǐ bú yī zuì ,fǔ zhǎng xiào shā sūn gōng hé 。
zhǎng ān chéng tóu wū wěi é ,bìng zhōu shǎo nián yè zhěn gē 。
jǔ bēi wéi wèn xiè ān shí ,cāng shēng jīn yì rú qīng hé ?
yuán zǐ lè yǐ jun1 qí gē !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。