古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

贺新郎(寿中书舍人)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 16:56:46
贺新郎(寿中书舍人)原文   突屼金仙屋。素秋沈、长空霁雨,万山如浴。惊破元戎呼小队,来看飞泉喷玉。正晚谷,清镜圆熟。还是紫微初度至,对禅关,自奏长生曲。留杖屦,倚松竹。
汉中念远眉休蹙。问擎天拄地个,事只今谁独。看领召环回鹢首,笑把江神要束。任碾破,澄波新绿。去了中兴台辅叶,挂貂蝉莫受风埃触。归绿野,种瑶簌。
  贺新郎(寿中书舍人)拼音解读   tū wù jīn xiān wū 。sù qiū shěn 、zhǎng kōng jì yǔ ,wàn shān rú yù 。jīng pò yuán róng hū xiǎo duì ,lái kàn fēi quán pēn yù 。zhèng wǎn gǔ ,qīng jìng yuán shú 。hái shì zǐ wēi chū dù zhì ,duì chán guān ,zì zòu zhǎng shēng qǔ 。liú zhàng jù ,yǐ sōng zhú 。
hàn zhōng niàn yuǎn méi xiū cù 。wèn qíng tiān zhǔ dì gè ,shì zhī jīn shuí dú 。kàn lǐng zhào huán huí yì shǒu ,xiào bǎ jiāng shén yào shù 。rèn niǎn pò ,chéng bō xīn lǜ 。qù le zhōng xìng tái fǔ yè ,guà diāo chán mò shòu fēng āi chù 。guī lǜ yě ,zhǒng yáo sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。