古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水调歌头(临桂水月洞)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 14:56:26
水调歌头(临桂水月洞)原文   风月无尽藏,泉石有膏肓。古今桂岭奇胜,骚客费平章。不假鬼谋神运,自是地藏天作,圆魂钟相望。举首吸空翠,赤脚踏沧浪。
惊龙卧,攀栖鹘,翳鸾凰。秋爽一天凉露,桂子更飘香。坐我水精宫阙,呼彼神仙伴侣,大杓挹琼浆。主醉客起舞,今夕是何乡。
  水调歌头(临桂水月洞)拼音解读   fēng yuè wú jìn cáng ,quán shí yǒu gāo huāng 。gǔ jīn guì lǐng qí shèng ,sāo kè fèi píng zhāng 。bú jiǎ guǐ móu shén yùn ,zì shì dì cáng tiān zuò ,yuán hún zhōng xiàng wàng 。jǔ shǒu xī kōng cuì ,chì jiǎo tà cāng làng 。
jīng lóng wò ,pān qī gǔ ,yì luán huáng 。qiū shuǎng yī tiān liáng lù ,guì zǐ gèng piāo xiāng 。zuò wǒ shuǐ jīng gōng què ,hū bǐ shén xiān bàn lǚ ,dà sháo yì qióng jiāng 。zhǔ zuì kè qǐ wǔ ,jīn xī shì hé xiāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。