古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水调歌头(送魏倅)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月14日 13:01:04
水调歌头(送魏倅)原文   新涨鸭头绿,春满白苹洲。小停画鹢,莫便折柳话离愁。缥缈觚棱在望,不用东风借便,一瞬到皇州。别酒十分酌,何惜覆瑶舟。
从此去,上华顶,入清流。人门如许,自合唾手复公侯。老我而今衰谢,梦绕故园松菊,底事更迟留。早晚挂冠去,江上狎浮鸥。
  水调歌头(送魏倅)拼音解读   xīn zhǎng yā tóu lǜ ,chūn mǎn bái píng zhōu 。xiǎo tíng huà yì ,mò biàn shé liǔ huà lí chóu 。piāo miǎo gū léng zài wàng ,bú yòng dōng fēng jiè biàn ,yī shùn dào huáng zhōu 。bié jiǔ shí fèn zhuó ,hé xī fù yáo zhōu 。
cóng cǐ qù ,shàng huá dǐng ,rù qīng liú 。rén mén rú xǔ ,zì hé tuò shǒu fù gōng hóu 。lǎo wǒ ér jīn shuāi xiè ,mèng rào gù yuán sōng jú ,dǐ shì gèng chí liú 。zǎo wǎn guà guàn qù ,jiāng shàng xiá fú ōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。