古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

江城子(赋玉盘盂芍药寄意)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年02月03日 09:00:47
江城子(赋玉盘盂芍药寄意)原文   玉肌多病怯残春。瘦棱棱。睡腾腾。清楚衣裳,不受一尘侵。香冷翠屏春意靓,明月淡,晓风轻。
楼中燕子梦中云。似多情。似无情。酒醒歌阑,谁为唤真真。尽日琐窗人不到,莺意懒,蝶愁深。
  江城子(赋玉盘盂芍药寄意)拼音解读   yù jī duō bìng qiè cán chūn 。shòu léng léng 。shuì téng téng 。qīng chǔ yī shang ,bú shòu yī chén qīn 。xiāng lěng cuì píng chūn yì liàng ,míng yuè dàn ,xiǎo fēng qīng 。
lóu zhōng yàn zǐ mèng zhōng yún 。sì duō qíng 。sì wú qíng 。jiǔ xǐng gē lán ,shuí wéi huàn zhēn zhēn 。jìn rì suǒ chuāng rén bú dào ,yīng yì lǎn ,dié chóu shēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。