古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

般涉调·哨遍·半世逢场作戏原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 12:38:30
般涉调·哨遍·半世逢场作戏原文  

半世逢场作戏,险些儿误了终焉计。白发劝东篱,西村最好幽栖,老正宜。茅庐竹径,药井蔬畦,自减风云气。嚼蜡光阴无味,旁观世态,静掩柴扉。虽无诸葛卧龙冈,原有严陵钓鱼矶,成趣南园,对榻青山,绕门绿水。

【耍孩儿】穷则穷落觉囫囵睡,消甚奴耕婢织?荷花二亩养鱼池,百泉通一道青溪。安排老子留风月,准备闲人洗是非,乐亦在其中矣。僧来笋蕨,客至琴棋。

【二】青门幸有栽瓜地,谁羡封侯百里?桔槔一水韭苗肥,快活煞学圃樊迟。梨花树底三杯酒,杨柳阴中一片席,倒大来无拘系。先生家淡粥,措大家黄虀。

【三】有一片冻不死衣,有一口饿不死食。贫无烦恼知闲贵,譬如风浪乘舟去,争似田园拂袖归?本不爱争名利。嫌贫污耳,与鸟忘机。

【尾】喜天阴唤锦鸠,爱花香哨画眉。伴露荷中烟柳外风蒲内,绿头鸭黄莺儿啅七七。

  般涉调·哨遍·半世逢场作戏拼音解读  

bàn shì féng chǎng zuò xì ,xiǎn xiē ér wù le zhōng yān jì 。bái fā quàn dōng lí ,xī cūn zuì hǎo yōu qī ,lǎo zhèng yí 。máo lú zhú jìng ,yào jǐng shū qí ,zì jiǎn fēng yún qì 。jiáo là guāng yīn wú wèi ,páng guān shì tài ,jìng yǎn chái fēi 。suī wú zhū gě wò lóng gāng ,yuán yǒu yán líng diào yú jī ,chéng qù nán yuán ,duì tà qīng shān ,rào mén lǜ shuǐ 。

【shuǎ hái ér 】qióng zé qióng luò jiào hú lún shuì ,xiāo shèn nú gēng bì zhī ?hé huā èr mǔ yǎng yú chí ,bǎi quán tōng yī dào qīng xī 。ān pái lǎo zǐ liú fēng yuè ,zhǔn bèi xián rén xǐ shì fēi ,lè yì zài qí zhōng yǐ 。sēng lái sǔn jué ,kè zhì qín qí 。

【èr 】qīng mén xìng yǒu zāi guā dì ,shuí xiàn fēng hóu bǎi lǐ ?jú gāo yī shuǐ jiǔ miáo féi ,kuài huó shà xué pǔ fán chí 。lí huā shù dǐ sān bēi jiǔ ,yáng liǔ yīn zhōng yī piàn xí ,dǎo dà lái wú jū xì 。xiān shēng jiā dàn zhōu ,cuò dà jiā huáng jī 。

【sān 】yǒu yī piàn dòng bú sǐ yī ,yǒu yī kǒu è bú sǐ shí 。pín wú fán nǎo zhī xián guì ,pì rú fēng làng chéng zhōu qù ,zhēng sì tián yuán fú xiù guī ?běn bú ài zhēng míng lì 。xián pín wū ěr ,yǔ niǎo wàng jī 。

【wěi 】xǐ tiān yīn huàn jǐn jiū ,ài huā xiāng shào huà méi 。bàn lù hé zhōng yān liǔ wài fēng pú nèi ,lǜ tóu yā huáng yīng ér zhào qī qī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。