古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

念奴娇·炎精中否原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 08:18:28
念奴娇·炎精中否原文   炎精中否,叹人材委靡,都无英物。胡马长驱三犯阙,谁作长城坚壁。万国奔腾,两宫幽陷,此恨何时雪。草庐三愿,岂无高卧贤杰。天意眷我中兴,吾皇神武,踵曾孙周发。河海封疆俱效顺,狂虏何劳灰灭。翠羽南巡,叩阍无路,徒有冲冠发。孤忠耿耿,剑铓冷浸秋月。   念奴娇·炎精中否拼音解读   yán jīng zhōng fǒu ,tàn rén cái wěi mí ,dōu wú yīng wù 。hú mǎ zhǎng qū sān fàn què ,shuí zuò zhǎng chéng jiān bì 。wàn guó bēn téng ,liǎng gōng yōu xiàn ,cǐ hèn hé shí xuě 。cǎo lú sān yuàn ,qǐ wú gāo wò xián jié 。tiān yì juàn wǒ zhōng xìng ,wú huáng shén wǔ ,zhǒng céng sūn zhōu fā 。hé hǎi fēng jiāng jù xiào shùn ,kuáng lǔ hé láo huī miè 。cuì yǔ nán xún ,kòu hūn wú lù ,tú yǒu chōng guàn fā 。gū zhōng gěng gěng ,jiàn máng lěng jìn qiū yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。