古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

【双调】蟾宫曲 西湖原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 12:43:54
【双调】蟾宫曲 西湖原文   十年不到湖山,齐楚秦燕,皓首苍颜。今日重来,莺嫌花老,燕怪春悭。听
越女鸾箫象板,恼司空雾鬓云环。道院弹关,酒会诗坛,万古西湖,天上人间。 钱子云赴都
 赋河梁渺渺予怀,今日阳关,明日秦淮。鹏翼风云,龙门波浪,马足尘埃。
宽洗汕胸中四海,便蜚腾天上三台。休等书斋,梅子花开,人在江南,先寄诗来。 江淹寺
 紫霜毫是是非非,万古虚名,一梦初回。失又何愁?得之何喜?闷也何为?
落日外萧山翠微,小桥边古寺残碑。文藻珠玑,醉墨淋淳,何似班超,投却毛锥。 登太和楼
 白云中涌出蓬莱,俯视西湖,图画天开。暮雨珠帘,朝云画栋,夜月瑶台。
书籍会三千剑客,管弦声十二金钗。对酒兴杯,拊髀怜才,寄语玲珑,王粲曾来。 竹夫人
 湘妃应是前身,不记何年,封虢封秦。万古虚心,百年贞节,一世故人。剖
苍壁寒凝泪痕,挽潜蛟巧结香纹。侍枕知恩,入梦无春,两腋清风,满枕行云。 姑苏台
 荒台谁唤姑苏?兵渡西兴,祸起东吴。切齿仇冤,捧心钓饵,尝胆权谋。三
千尺侵云粪土,十万家泣血膏腴。日月居诸,台殿丘墟。何似灵岩,山色如初。 名姬玉莲
 荆山一片玲珑,分付冯夷,捧出波中。白羽香寒,琼衣露重,粉面冰融。知
造化私加密宠,为风流洗尽娇红。月对芙蓉,人在帘栊。太华朝云,太液秋风。 春情
 平生不会相思,才会相思,便害相思。身似浮云,心如飞絮,气若游丝。空
一缕余香在此,盼千金游子何之。证候来时,正是何时?灯半昏时,月半明时。 西湖寻春
 清明春色三分,湖上行舟,陌上游人。一片花阴,两行柳影,十里莎ブ。不
要多ゾ排一品,休嫌少酒止三巡。处处开樽,步步寻春。花下归来,带月敲门。 送沙宰
 宦游人过钱塘,江水汤汤,山色苍苍。马首西风,鸡声残月,雁影斜阳。男
子志周流四方,循吏心恪守三章。岐麦林桑,渡虎驱蝗。人颂《甘棠》,春满琴
堂。 月
 问青天呼酒重倾,几度盈亏,几度阴晴。夜冷鱼沉,山空鹤唳,露滴乌惊。
看杨柳楼心弄影,听梨花树底吹笙。雪与争明,风与双清。玉兔韬光,万古长生。 赠粉英
 温柔乡里娉婷,清比梅花,更有余清。玉蕊含香,琼蕤沁月,瑶萼裁冰。冠
杨柳东风媚景,赋芙蓉夜月幽情。花下苏卿,月下崔莺,世上飞琼,天上双成。 西湖夏宴
 卷荷筒翠袖生香,忙处投闲,静处寻凉。一片歌声,四围山色,十里湖光。
只此是人间醉乡,更休题天上天堂。老子疏狂,信手新词,赠与秋娘。 红梅
 蕊珠宫内琼姬,醉倚东风,谁与更衣?血泪痕深,茜裙香冷,粉面春回。桃
杏色十分可喜,冰霜心一片难移。何处长笛?吹散胭脂,分付春归。
  【双调】蟾宫曲 西湖拼音解读   shí nián bú dào hú shān ,qí chǔ qín yàn ,hào shǒu cāng yán 。jīn rì zhòng lái ,yīng xián huā lǎo ,yàn guài chūn qiān 。tīng
yuè nǚ luán xiāo xiàng bǎn ,nǎo sī kōng wù bìn yún huán 。dào yuàn dàn guān ,jiǔ huì shī tán ,wàn gǔ xī hú ,tiān shàng rén jiān 。 qián zǐ yún fù dōu
 fù hé liáng miǎo miǎo yǔ huái ,jīn rì yáng guān ,míng rì qín huái 。péng yì fēng yún ,lóng mén bō làng ,mǎ zú chén āi 。
kuān xǐ shàn xiōng zhōng sì hǎi ,biàn fēi téng tiān shàng sān tái 。xiū děng shū zhāi ,méi zǐ huā kāi ,rén zài jiāng nán ,xiān jì shī lái 。 jiāng yān sì
 zǐ shuāng háo shì shì fēi fēi ,wàn gǔ xū míng ,yī mèng chū huí 。shī yòu hé chóu ?dé zhī hé xǐ ?mèn yě hé wéi ?
luò rì wài xiāo shān cuì wēi ,xiǎo qiáo biān gǔ sì cán bēi 。wén zǎo zhū jī ,zuì mò lín chún ,hé sì bān chāo ,tóu què máo zhuī 。 dēng tài hé lóu
 bái yún zhōng yǒng chū péng lái ,fǔ shì xī hú ,tú huà tiān kāi 。mù yǔ zhū lián ,cháo yún huà dòng ,yè yuè yáo tái 。
shū jí huì sān qiān jiàn kè ,guǎn xián shēng shí èr jīn chāi 。duì jiǔ xìng bēi ,fǔ bì lián cái ,jì yǔ líng lóng ,wáng càn céng lái 。 zhú fū rén
 xiāng fēi yīng shì qián shēn ,bú jì hé nián ,fēng guó fēng qín 。wàn gǔ xū xīn ,bǎi nián zhēn jiē ,yī shì gù rén 。pōu
cāng bì hán níng lèi hén ,wǎn qián jiāo qiǎo jié xiāng wén 。shì zhěn zhī ēn ,rù mèng wú chūn ,liǎng yè qīng fēng ,mǎn zhěn háng yún 。 gū sū tái
 huāng tái shuí huàn gū sū ?bīng dù xī xìng ,huò qǐ dōng wú 。qiē chǐ chóu yuān ,pěng xīn diào ěr ,cháng dǎn quán móu 。sān
qiān chǐ qīn yún fèn tǔ ,shí wàn jiā qì xuè gāo yú 。rì yuè jū zhū ,tái diàn qiū xū 。hé sì líng yán ,shān sè rú chū 。 míng jī yù lián
 jīng shān yī piàn líng lóng ,fèn fù féng yí ,pěng chū bō zhōng 。bái yǔ xiāng hán ,qióng yī lù zhòng ,fěn miàn bīng róng 。zhī
zào huà sī jiā mì chǒng ,wéi fēng liú xǐ jìn jiāo hóng 。yuè duì fú róng ,rén zài lián lóng 。tài huá cháo yún ,tài yè qiū fēng 。 chūn qíng
 píng shēng bú huì xiàng sī ,cái huì xiàng sī ,biàn hài xiàng sī 。shēn sì fú yún ,xīn rú fēi xù ,qì ruò yóu sī 。kōng
yī lǚ yú xiāng zài cǐ ,pàn qiān jīn yóu zǐ hé zhī 。zhèng hòu lái shí ,zhèng shì hé shí ?dēng bàn hūn shí ,yuè bàn míng shí 。 xī hú xún chūn
 qīng míng chūn sè sān fèn ,hú shàng háng zhōu ,mò shàng yóu rén 。yī piàn huā yīn ,liǎng háng liǔ yǐng ,shí lǐ shā ブ。bú
yào duō ゾpái yī pǐn ,xiū xián shǎo jiǔ zhǐ sān xún 。chù chù kāi zūn ,bù bù xún chūn 。huā xià guī lái ,dài yuè qiāo mén 。 sòng shā zǎi
 huàn yóu rén guò qián táng ,jiāng shuǐ tāng tāng ,shān sè cāng cāng 。mǎ shǒu xī fēng ,jī shēng cán yuè ,yàn yǐng xié yáng 。nán
zǐ zhì zhōu liú sì fāng ,xún lì xīn kè shǒu sān zhāng 。qí mài lín sāng ,dù hǔ qū huáng 。rén sòng 《gān táng 》,chūn mǎn qín
táng 。 yuè
 wèn qīng tiān hū jiǔ zhòng qīng ,jǐ dù yíng kuī ,jǐ dù yīn qíng 。yè lěng yú chén ,shān kōng hè lì ,lù dī wū jīng 。
kàn yáng liǔ lóu xīn nòng yǐng ,tīng lí huā shù dǐ chuī shēng 。xuě yǔ zhēng míng ,fēng yǔ shuāng qīng 。yù tù tāo guāng ,wàn gǔ zhǎng shēng 。 zèng fěn yīng
 wēn róu xiāng lǐ pīng tíng ,qīng bǐ méi huā ,gèng yǒu yú qīng 。yù ruǐ hán xiāng ,qióng ruí qìn yuè ,yáo è cái bīng 。guàn
yáng liǔ dōng fēng mèi jǐng ,fù fú róng yè yuè yōu qíng 。huā xià sū qīng ,yuè xià cuī yīng ,shì shàng fēi qióng ,tiān shàng shuāng chéng 。 xī hú xià yàn
 juàn hé tǒng cuì xiù shēng xiāng ,máng chù tóu xián ,jìng chù xún liáng 。yī piàn gē shēng ,sì wéi shān sè ,shí lǐ hú guāng 。
zhī cǐ shì rén jiān zuì xiāng ,gèng xiū tí tiān shàng tiān táng 。lǎo zǐ shū kuáng ,xìn shǒu xīn cí ,zèng yǔ qiū niáng 。 hóng méi
 ruǐ zhū gōng nèi qióng jī ,zuì yǐ dōng fēng ,shuí yǔ gèng yī ?xuè lèi hén shēn ,qiàn qún xiāng lěng ,fěn miàn chūn huí 。táo
xìng sè shí fèn kě xǐ ,bīng shuāng xīn yī piàn nán yí 。hé chù zhǎng dí ?chuī sàn yān zhī ,fèn fù chūn guī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。