古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

水调歌头(柳州北湖)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 11:28:02
水调歌头(柳州北湖)原文   澄彻北湖水,圆镜莹青铜。客槎星汉天上,隐隐暗朝通。六月浮云落日,十顷增冰积雪,胜绝与谁同。罗袜步新月,翠袖倚凉风。
子韩子,叫虞帝,傲祝融。御风凌雾来去,邂逅此从容。欲问骑驎何处,试举叉鱼故事,惊起碧潭龙。乞我飞霞佩,从子广寒宫。
  水调歌头(柳州北湖)拼音解读   chéng chè běi hú shuǐ ,yuán jìng yíng qīng tóng 。kè chá xīng hàn tiān shàng ,yǐn yǐn àn cháo tōng 。liù yuè fú yún luò rì ,shí qǐng zēng bīng jī xuě ,shèng jué yǔ shuí tóng 。luó wà bù xīn yuè ,cuì xiù yǐ liáng fēng 。
zǐ hán zǐ ,jiào yú dì ,ào zhù róng 。yù fēng líng wù lái qù ,xiè hòu cǐ cóng róng 。yù wèn qí lín hé chù ,shì jǔ chā yú gù shì ,jīng qǐ bì tán lóng 。qǐ wǒ fēi xiá pèi ,cóng zǐ guǎng hán gōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。