古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

春坊正字剑子歌(先辈匣中三尺水)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 12:32:07
春坊正字剑子歌(先辈匣中三尺水)原文   【春坊正字剑子歌】 先辈匣中三尺水,曾入吴潭斩龙子。[1] 隙月斜明刮露寒,练带平铺吹不起。 蛟胎皮老蒺藜刺,鸊鹈淬花白鹇尾。 直是荆轲一片心,莫教照见春坊字。 挼丝团金悬簏敕,神光欲截蓝田玉。 提出西方白帝惊,嗷嗷鬼母秋郊哭。[2]   春坊正字剑子歌(先辈匣中三尺水)拼音解读   【chūn fāng zhèng zì jiàn zǐ gē 】 xiān bèi xiá zhōng sān chǐ shuǐ ,céng rù wú tán zhǎn lóng zǐ 。[1] xì yuè xié míng guā lù hán ,liàn dài píng pù chuī bú qǐ 。 jiāo tāi pí lǎo jí lí cì ,bì tí cuì huā bái xián wěi 。 zhí shì jīng kē yī piàn xīn ,mò jiāo zhào jiàn chūn fāng zì 。 luò sī tuán jīn xuán lù chì ,shén guāng yù jié lán tián yù 。 tí chū xī fāng bái dì jīng ,áo áo guǐ mǔ qiū jiāo kū 。[2]
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。