古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

沁园春(代人送阎戎)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 12:31:03
沁园春(代人送阎戎)原文   莲叶山前,戎帐宏开,轰然最称。羡铺心如水,肯教尘涴,为民乞雨,唤得天应。紫逻□锋,绿林扫影,夜户都开无犬声。三乡里,笑嬉嬉度日,歌舞清平。
溪头载月舟□,□□帐花旗忍送行。算浮云自在,初无著相,薰风正好,却问归程。折柳依依,憩棠□□,□□□春无尽情。趋朝去,看青冥玉钺,金辔红缨。
  沁园春(代人送阎戎)拼音解读   lián yè shān qián ,róng zhàng hóng kāi ,hōng rán zuì chēng 。xiàn pù xīn rú shuǐ ,kěn jiāo chén wó ,wéi mín qǐ yǔ ,huàn dé tiān yīng 。zǐ luó □fēng ,lǜ lín sǎo yǐng ,yè hù dōu kāi wú quǎn shēng 。sān xiāng lǐ ,xiào xī xī dù rì ,gē wǔ qīng píng 。
xī tóu zǎi yuè zhōu □,□□zhàng huā qí rěn sòng háng 。suàn fú yún zì zài ,chū wú zhe xiàng ,xūn fēng zhèng hǎo ,què wèn guī chéng 。shé liǔ yī yī ,qì táng □□,□□□chūn wú jìn qíng 。qū cháo qù ,kàn qīng míng yù yuè ,jīn pèi hóng yīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。