古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

沁园春(降魔立治)原文,翻译,赏析

作者: 古人 发布时间: 2019年12月08日 21:34:00
沁园春(降魔立治)原文   劫运将新,天书降恩,圣师命魔。正阴阳错忤,鬼神淆混,依凭城市,绵亘山河。杀气闭空,阴容夺昼,万姓罹殃日已多。青城上,见琉璃高座,忽起巍峨。
群妖忿怒扬戈。竞奔走、攻山若舞梭。感神光一瞬,龙摧虎陷,威音一动,电掣霆呵。立活化民,摄邪归正,生息熙熙享太和。风云静,见天连碧汉,月浸澄波。
  沁园春(降魔立治)拼音解读   jié yùn jiāng xīn ,tiān shū jiàng ēn ,shèng shī mìng mó 。zhèng yīn yáng cuò wǔ ,guǐ shén xiáo hún ,yī píng chéng shì ,mián gèn shān hé 。shā qì bì kōng ,yīn róng duó zhòu ,wàn xìng lí yāng rì yǐ duō 。qīng chéng shàng ,jiàn liú lí gāo zuò ,hū qǐ wēi é 。
qún yāo fèn nù yáng gē 。jìng bēn zǒu 、gōng shān ruò wǔ suō 。gǎn shén guāng yī shùn ,lóng cuī hǔ xiàn ,wēi yīn yī dòng ,diàn chè tíng hē 。lì huó huà mín ,shè xié guī zhèng ,shēng xī xī xī xiǎng tài hé 。fēng yún jìng ,jiàn tiān lián bì hàn ,yuè jìn chéng bō 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。