古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

黄山四千仞,三十二莲峰

作者: 古人 发布时间: 2020年02月21日 10:24:05
原文赏析:   黄山四千仞,三十二莲峰
丹崖夹石柱,菡萏金芙蓉。
伊昔升绝顶,下窥天目松。
仙人炼玉处,羽化留馀踪。
亦闻温伯雪,独往今相逢。
采秀辞五岳,攀岩历万重。
归休白鹅岭,渴饮丹砂井。
凤吹我时来,云车尔当整。
去去陵阳东,行行芳桂丛。
回溪十六度,碧嶂尽晴空。
他日还相访,乘桥蹑彩虹。

  拼音解读   huáng shān sì qiān rèn ,sān shí èr lián fēng
dān yá jiá shí zhù ,hàn dàn jīn fú róng 。
yī xī shēng jué dǐng ,xià kuī tiān mù sōng 。
xiān rén liàn yù chù ,yǔ huà liú yú zōng 。
yì wén wēn bó xuě ,dú wǎng jīn xiàng féng 。
cǎi xiù cí wǔ yuè ,pān yán lì wàn zhòng 。
guī xiū bái é lǐng ,kě yǐn dān shā jǐng 。
fèng chuī wǒ shí lái ,yún chē ěr dāng zhěng 。
qù qù líng yáng dōng ,háng háng fāng guì cóng 。
huí xī shí liù dù ,bì zhàng jìn qíng kōng 。
tā rì hái xiàng fǎng ,chéng qiáo niè cǎi hóng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。